SMARTEAM

 

Управление на изделия с жизнен цикъл (Product Lifecycle Management, PLM)


 

PLM е мощно средство за реализация на концепциите за всеобхватно управление на жизнения цикъл на продуктите на всяко предприятие или инженерно звено. PLM обезпечава стратегически подход към създаването и управлението на процеси свързани с изделията на всяко предприятие- от разработката на началната концепция, през пускане в експлоатация до методите за рециклиране на изделията.

 

SMARTEAM
В продуктовата си линия Dassault Systèmеs предлага програмата SMARTEAM, която е едно изключително ефективно PLM решение за практическа реализация на модерните изисквания за управление и архивиране на документи, както и за управление на жизнения цикъл на произвежданите изделия и нужните за производството им консумативи Във вашето предприятие.

SMARTEAM се отличава с висока гъвкавост на програмната си среда  и  позволява голяма степен на адаптивност за различни типове фирмени процеси.

 

Едно от най- големите предимства на SMARTEAM е високата му степен на интеграция с различни САD програми и най-вече с САТIA. В тази комбинация САТIA и SMARTEAM позволяват още по-висока ефективност на процесите на разработка на продукти на ниво идейна концепция и на произвежданите изделия, както и управлениято на цялата съпътстваща документация. В резултат на това компаниите получават възможност да сведат до минимум разходите породени от грешки и по този начин по-ефективно да обслужват потребителите си и да достигнат до по-оптимален баланс между разходи и приходи.

Заложените в SMARTEAM PLM концепции позволяват да се организира колективната работа на участниците във Вашия проект независимо от организационни и географски ограничения, както и да се усъвършенстват връзките с доставчици, да се повиши ефективността на бизнес процесите и да разширят възможностите за нововъведения. Друга основна характеристика на SMARTEAM е възможността да се работи със партниращи екипи по целия свят, като се осигурява едновременен достъп до данните от всички учестници в проекта, контролиран от един администратор. Основните характеристики и предимства на SMARTEAM са:

1. Управление на документи
SMARTEAM позволява ефективно управление на документите, дефиниране на права за достъп и архивиране на големи масиви от данни и документи. Със SMARTEAM можете да разполагате с Вашите данни винаги и във всяка точка на света.

2. Поддръжка на различни CAD системи (Multi-CAD)
SMARTEAM позволява интегрирането на различни CAD системи като по този начин осигурява хомогенна среда за работа и лесен обмен на данни с фирмите партньори.

3. Класификация на управляваната информация
Разделение и класификация на управляваната информация по предварително зададени признаци и атрибути.Това улеснява бързото намиране на нужната информация. Структуриране на информацията Особено при проекти за проектиране на мащабни проекти SMARTEAM позволява установяване на йерархия на проектираните изделия, машини или съоръжения. При работа в конструтивни проекти SMARTEAM дава възможност за проследяване от кои подвъзли се състои даден компонент и къде още се вгражда.

4. Стандартизиране на фирмени процеси (WorkflowManagement)
Дава възможност за установяване на стандартизация на фирмени процеси във познатата за конструкторите работна среда не SMARTEAM, при които процесите се дефинират като изпълнение на поредица от задължителни етапи на одобрение и свързващите ги маршрути.

5. Визуализация
SMARTEAM поддържа визуализацията на повече от 200 разлчни формата включително и най- разпостранените CAD формати