3DVIA COMPOSER

Нов продукт на компанията Dassault Systemes, предназначен за създаване на интерактивни ръководства, презентации и технически илюстрации на база 3D модели на изделия и детайли. Благодарение на поддръжката на широк диапазон от файлови формати, 3DVia Composer позволява да се разработват продукти, дори когато те са създадени в различни CAD системи. Резултатите от работата могат да се съхранят в собствен формат на 3DVia Composer, а също и в стандартните и широко разпространени формати: PDF, HTML, AVI и SVG.
3DVia Composer е удобна функционална система за разработка на мултимедийно съдържание, като автоматизира процеса на създаване на работни инструкции за сглобяване и разглобяване на изделия, технически илюстрации, интерактивни 3D анимации, маркетингови материали, каталози, учебни матeриали, уеб страници и много други.

Удобства:
Удобен, прост и интуитивно - разбираем потребителски интерфейс. Отворената XML архитектура на 3DVia Composer позволява на широк кръг потребители, които нямат специфични навици в областта на разработката на техническа документация, да създават асоциативни 2D и 3D материали базирани на конструкторските CAD модели и чертежи.

Преимущества:
3DVia Composer може успешно да бъде използван в отделите по продажби, маркетинг, техническо обслужване и ремонт, обучения, в конструкторски и производствени подразделения, а също и при контрол и управление реализацията на комплексни проекти от ръководството на фирмата.

Ефективно използване на информацията за изделията:
3DVia Composer обезпечава създаване на технически илюстрации, видео и интерактивни 3D материали, които не само подобряват възприятието на информацията, но и значително повишават качеството на създадената документация. Използваните интерактивни графични елементи позволяват съществено да се съкрати обема на текстовите части, което редуцира време и себестойност при превод на документация на няколко езика.

Съвместимост:
3DVia Composer позволява да се импортират данни от почти всички съвременни CAD и PLM системи непосредствено от техните собствени формати или в общоприетите неутрални формати 3DXML/IGES/STEP. Импортираните обекти се групират в сглобена единица, на базата на която може да бъде създадена спецификация (BOM – Bill of Materials). Разработените интерактивни документи могат да се съхраняват в компактни изпълними (exe) файлове (например при обем на изходния CAD модел 50 Мб *,exe файла на 3DVia Composer може да бъде с общ обем 2,5Мб). Тези exe файлове съдържат вграден безплатен 3DVia Player, благодарение на което те могат да се отварят на всеки компютър без необходимост от каквито и да е предварително инсталирани специализирани програмни продукти (CAD системи или 3DVia Composer). Проектите разработени с 3DVia Composer могат да бъдат съхранявани в различни стандартни файлови формати като: PDF, HTML, SVG,CGM, 3DXML, AVI, Microsoft Office и други, което позволява да се използват графични, мултимедийни, интерактивни обекти на 3DVia Composer. По този начин 3DVia Composer значително повишава ефективността на процеса на създаване на документация и понижава себестойността и, както и на разработваните изделия.

Приложение:
С използване на 3DVia Composer  се съкращава времето за преработка и обновяване на документацията при нанасяне на промени в конструкцията на изделията. Актуализирането се изпълнява автоматично с помоща на асоциативна връзка с CAD моделите. Стойността и срока на разработка също се съкращават благодарение на по-ефективно използване на информацията в изделието, което се конструира. Разработката на документация в 3DVia Composer може да започне още в ранните стадии на проектиране, когато конструкторския модел още не е напълно завършен. В следващите стадии на разработка може удобно и сигурно да се актуализира графичното и мултимедийно съдържание.

 

Документи:
Интерактивни документи създадени в 3DVia Composer могат да бъдат защитени от неоторизирано разпространение и използване с чрез назначаване на права на достъп до функциите за преглед, копиране и разпечатване, а също така и на пълното или частично изображение, като могат да бъдат скривани отделни елементи или да се управлява качеството (точността) на визуализираните 3D модели, тогава когато геометричните параметри и форми на изделието представляват интелектуална собственост.

Решения на 3DVia Composer:
3DVia Composer е основен модул, обезпечаващ разработка на интерактивна техническа документация на база конструкторски CAD модели на изделия. 3DVia Composer е създаден специално за разработчици на техническа документация, които нямат специфични познания в областта на CAD/CAM/CAE системите. Нагледния и интуитивно - разбираем потребителски интерфейс осигурява удобство и висока производителност на работа графичните и текстови обекти и техните свойства. Всички тези параметри могат да бъдат съхранени в библиотека и да се използват многократно в нови и различни проекти. Интерактивните анимации (процеси на сглобяване и разглобяване, демонстрация на модели на изделия под разлчни ракурси, анотации и поясняващи графични елементи), висококачествени векторни изображения (SVG,CGM) и технически илюстрации могат да бъдат създадени удобно, сигурно и в изключително кратки срокове.

3DVia Player:
Безплатно приложение предназначено за преглед на проекти на 3DVia Composer. Този плеър се вгражда в интерактивните файлове на 3DVia Composer с разширение exe, което позволява те да могат да се отварят на всяко работно място на всеки компютър без необходимост от специализирано програмно проложение. 3DVia Player работи с OLE обекти, които са внедрени в стандартните документи на Microsoft Office, PDM системи (например ENOVIA SmarTeam) и уеб  страници.


3DVia Safe:
Този модул е предназначен за управление на правата на достъп към интерактивната документация създадена с 3DVia Composer (преглед, разпечатване, изобразяване на елементи, качество и точност на модела и т.н.) и осигурява надеждна защита на интелектуалната собственост на компанията.

3DVia Sync и 3DVia Sync Integration:
Тези модули обезпечават синхронизация и автоматично обновяване на геометрия, метаданни и спецификации при промяна в изходния CAD модел на изделията.

3DVia Path Planning и 3DVia Check:
Тези модули служат за автоматизирано създаване на последователност на сглобяване и/или разглобяване на възли и механизми с откриване и контрол на колизии.

Примери:
http://www.3dviacomposer.com/info/

 

 

3DViaComposer_BG.pdf